priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

priepasne, PRIEPASNE, priepasné, PRIEPASNÉ, Priepasne, Priepasné, obec priepasne, OBEC PRIEPASNE, obec priepasné, OBEC PRIEPASNÉ, obec Priepasne, obec Priepasné, kopanice, KOPANICE, myjavske kopanice, MYJAVSKE KOPANICE, myjavské kopanice, MYJAVSKÉ KOPANICE, Myjavske kopanice, Myjavské kopanice

PODMIENKY POUŽÍVANIA SERVERU www.priepasne.com

 

I.

PREAMBULA

 

Server www.priepasne.com / ďalej len Server/ je informačný portál o kultúrnom dianí v obci Priepasné. Server sa prioritne zameriava na uverejňovanie fotogalérii z verejných obecných udalostí. Každý má možnosť oboznámiť sa s informáciami a názormi dostupnými na Serveri, avšak iba registrovaní Používatelia môžu pridávať obsah, komentáre a majú prístup k dodatočným službám. Prístup na Server je určený predovšetkým občanom obce Priepasné ako aj chalupárom a turistom.

 

Podmienky používania Servera sú záväzné pre Používateľa bez toho, aby bolo potrebné uzavrieť osobitnú zmluvu.

 

II.

PODMIENKY

 

 1. Poskytovateľ umožňuje prístup na Server www.priepasne.com
 2. Server je dostupný na stránke www. priepasne.com
 3. Používateľ je fyzická osoba od 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, ktorá sa oboznámila s Podmienkami používania Servera, porozumela im a súhlasí s nimi, prejde registráciou a získa prístup k informáciám spravovaných Poskytovateľom. Používateľ smie uvádzať len informácie a názory vyplývajúce z osobnej skúsenosti.
 4. V mene neplnoletého Používateľa je oprávnený pridávať obsah na Server jeho zákonný zástupca.
 5. Zaregistrovaním sa na Serveri Používateľ potvrdzuje, že údaje ktoré poskytol, sú pravdivé.
 6. Ak Poskytovateľ zistí, že údaje ktoré Používateľ uviedol pri registrácii nie sú pravdivé, môže mu bez predošlého upozornenia zrušiť účet.
 7. Poskytované služby – Poskytovateľ umožňuje Používateľovi zverejňovať informácie a názory na uverejnené články a galérie a oboznamovať sa s informáciami a názormi iných Používateľov. Na poskytovanie a odber služieb musí dať Používateľ súhlas Poskytovateľovi s Podmienkami. Nie je potrebné uzavrieť osobitnú zmluvu o odbere služieb medzi Poskytovateľom a Používateľom.
 8. Poskytovateľ sa zaväzuje neposkytnúť údaje Používateľa, uvedené pri registrácii tretej osobe. Poskytovateľ je povinný poskytnúť údaje o Používateľovi len v prípadoch, kedy mu to ukladá právny poriadok SR.
 9. Za obsah Serveru /oznamy, príspevky, reakcie, komentáre a ďalšie/ sú zodpovední Používatelia Serveru, ktorí tieto informácie na Server pridali. Poskytovateľ nezodpovedá za tieto informácie, nezaručuje ich správnosť či objektivitu, nezodpovedá za prípadné porušenie práv iných osôb Používateľmi.
 10. Dovolené konanie Používateľa – informácie a názory nesmú byť v rozpore s právnymi predpismi alebo pravidlami spoločenského spolunažívania. Nie je dovolené používať informáciu alebo názor, ktorý obsahuje vulgárne a znevažujúce výrazy, nadávky, prezývky, nelegálne zasahovanie do rodinného života, obvinenia z trestnej činnosti, vyzývanie k násiliu alebo náboženskej, rasovej, etnickej a pod. nenávisti.
 11. Poskytovateľ sa zaväzuje, v rozumnej miere, ktorá sa od neho dá očakávať, že vynaloží všetko úsilie, aby zverejnené informácie a názory boli v súlade s týmito Podmienkami, a však nie je zodpovedný za obsah informácií, názorov a komentárov Používateľa, ktorý využil právo na odpoveď.
 12. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vymazať obsah, ktorý nie je v súlade s Podmienkami používania Servera, prípadne obmedziť, alebo zrušiť registráciu Používateľa, ktorý Podmienky porušuje.

 

III.

UPOZORNENIE POUŽÍVATEĽOV NA NÁSLEDKY PROTIPRÁVNEHO KONANIA

 

 1. Poskytovateľ výslovne upozorňuje Používateľa na následky porušenia Podmienok, najmä porušenie obsahu Preambuly a ustanovenia II. ods. 10, ktoré môžu mať pre Používateľa negatívne právne následky a to občianskoprávne, kde Používateľovi hrozí súdne konanie, ktoré môže mať za následok zaplatenie nemajetkovej ujmy (čiastky sú vysoké) pre prípad úspechu v súdnom konaní, na začatie ktorého dá podnet porušený subjekt.
 2. Ďalším, ešte závažnejším negatívnym dôsledkom je trestnoprávna zodpovednosť v prípade naplnenia skutkovej podstaty trestného činu ohovárania, kde hrozí trest odňatia slobody v trvaní 1 až 3 roky, podľa závažnosti následkov (ohrozenie cti a vážnosti u spoluobčanov, poškodenie v zamestnaní, narušenie rodinných vzťahov alebo iná vážna ujma na zdraví, majetku a pod.).
 3. Právny poriadok SR nepovažuje za porušenie osobnostných práv, podľa § 11 a nasl. občianskeho zákonníka, oprávnenú kritiku, musí byť však v primeranej forme.

 

IV.

AUTORSKÉ PRÁVA

 

 1. Obsah Servera je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu Servera výslovne zakázané.
 2. Ak nie je uvedené inak, všetky fotografie na Servery sú chránené autorským zákonom. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Server priepasne.com. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia Servera priepasne.com je zakázané.
 3. Server priepasne.com ako oprávnený zástupca autorov článkov si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona

 

V.

ĎALŠIE PODMIENKY

 

 1. Používateľ dáva Poskytovateľovi súhlas na zverejnenie obsahu jeho príspevku na Serveri bez nároku na odmenu.
 2. Používateľ nesmie pridávať k informáciám, názorom, komentárom a pod, žiadne reklamy.
 3. Používateľ je oprávnený používať informácie Servera www.priepasne.com len pre svoje osobné účely, ako koncový spotrebiteľ. Nie je povolené informácie spracovávať a posielať ich samostatne či v súboroch ďalšej osobe.
 4. Používateľ nie je oprávnený využívať Server www.priepasne.com na komerčné účely.
 5. Poskytovateľ nezaručuje neprerušenú prevádzku Servera.
 6. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by mohli vzniknúť používaním služieb Servera.
 7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá používania Servera.
 8. Posledné znenie pravidiel je vydané z dňa 01. 01. 2014.

 

v Bratislave 1. januára 2014